Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Regulamin wolontariatu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

Stary Sącz 12.01.2018 r.

REGULAMIN WOLONTARIATU W GMINNYM SCHRONISKU - OŚRODKU ADOPCYJNYM DLA ZWIERZĄT W STARYM SĄCZU

 

Par.1

Wolontariat w Starosądeckim Schronisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami lub na podstawie umów zbiorowych zawieranych z organizacjami pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873, ze zmianami).

 

Par.2

Wolontariuszem może być:

1) osoba, która ukończyła 18 rok życia; lub 16 rok życia z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na pracę w schronisku,

2) podpisze oświadczenie wolontariusza, podając wszystkie wymagane dane osobowe;

3) nie ma przeciwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku.

 

Par.3

Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa zawarte z nim porozumienie - zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

 

Par.4

Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska w czasie odbywania wolontariatu ma obowiązek:

1) każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności.

2) przestrzegania zapisów porozumienia podpisanego ze Schroniskiem oraz regulaminu schroniska pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania;

3) przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń pracowników MZGK w Starym Saczu.

 

Par. 5

Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje kierownik działu komunalnego MZGK w Starym Sączu - wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio temu pracownikowi.

 

 Par.6

Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko, w miarę potrzeb współpracy, poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska, tj. http://starosadeckieschronisko.pl.tl/pod zakładką schronisko-Wolontariat.

Na zasadach ogólnych możliwe jest również podpisywanie porozumień z wolontariuszami rekomendowanymi przez współpracujące ze Schroniskiem organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

Par.7

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą znajdować się na stronie internetowej Schroniska,

 

 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek