Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Regulamin wolontariatu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

Stary Sącz 03.01.2019 r.

REGULAMIN WOLONTARIATU W GMINNYM SCHRONISKU - OŚRODKU ADOPCYJNYM DLA ZWIERZĄT W STARYM SĄCZU

 

§ 1

Wolontariat w Starosądeckim Schronisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami lub na podstawie umów zbiorowych zawieranych z organizacjami pożytku publicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 , ze zmianami).

§ 2

Wolontariuszem może być:

a. osoba, która ukończyła 18 rok życia; lub 16 rok życia z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna na pracę w schronisku,

b. wypełni ankietę i podpisze wymagane oświadczenia,

c. nie ma przeciwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w Schronisku,

d. przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną,

§ 3

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu może odmówić podpisania umowy bez podania przyczyny.

§ 4

Zakres świadczonych przez wolontariusza prac określa zawarte z nim porozumienie - zmiana tego zakresu wymaga pisemnej zmiany porozumienia.

§ 5

Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Wolontariatu, Regulaminu Schroniska a także bieżących zaleceń Dyrektora lub Kierownika Działu Komunalnego MZGK w Starym Sączu wywieszonych na tablicy ogłoszeń w budynku schroniska.

§ 6

Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska w czasie odbywania wolontariatu ma obowiązek:

1) każdorazowego wpisywania czasu rozpoczęcia i zakończenia świadczenia pracy na liście obecności.

2) przestrzegania zapisów porozumienia podpisanego ze Schroniskiem, regulaminu wolontariatu oraz regulaminu schroniska pod rygorem jego natychmiastowego rozwiązania;

3) przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń pracowników MZGK w Starym Saczu.

4) przestrzegania zakazów wyprowadzania zwierząt, co do których zakazy istnieją, lub innych zakazów wydanych przez kierownictwo bądź pracowników schroniska.

5) zapoznania się z informacjami, nakazami i zakazami wywieszonymi na tablicy ogłoszeń w budynku schroniska.

6) utrzymywania w czystości obiektu Schroniska, a w szczególności sprzątania nieczystości, pozostawionych przez zwierzę przebywające pod opieką wolontariusza,

7) dbałości o powierzone mu mienie i wyposażenie tj. smycze, obroże, sprzęt pielęgnacyjny.

§ 7

Zabrania się:

a/ karmienia zwierząt bez wiedzy i zgody pracowników schroniska,

b/ podawania lekarstw zwierzętom bez wiedzy i zgody lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad schroniskiem,

c/ celowego spuszczania psów ze smyczy podczas spacerów poza terenem schroniska,

d/ drażnienia zwierząt,

e/ spożywania alkoholu na terenie schroniska i w czasie pełnienia wolontariatu,

f/ podawania nieprawdziwych informacji dotyczących schroniska na portalach społecznościowych,

g/ podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć dobry wizerunek schroniska,

i/ wykonywania zdjęć bez zgody kierownictwa schroniska,

j/ wprowadzania na teren schroniska osób nieupoważnionych,

k/ przebywania na terenie schroniska poza godzinami wyznaczonymi,

l/ podejmowania jakichkolwiek działań mogąch zaszkodzić funkcjonowaniu schroniska.

ł/ reprezentowania Schroniska na zewnątrz, tj. wypowiedzi w mediach lub miejscach publicznych w imieniu Schroniska bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Schroniska;

m/ udostępniania danych osobowych nieuprawnionym osobom trzecim w wypadku, gdyby wolontariusz wszedł w ich posiadanie,

§ 8

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń na rzecz Korzystającego, a w szczególności w zakresie danych dotyczących osób adoptujących, zrzekających się zwierząt oraz innych, z którymi się zetknął, a nadto informacji, które mogłyby spowodować utratę zaufania Schroniska w oczach opinii

publicznej.

 

§ 9

Wszelka działalność prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i zgodą kierownictwa Schroniska

§ 10

Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje kierownik działu komunalnego MZGK w Starym Sączu - wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania wolontariatu, wolontariusze winni zgłaszać bezpośrednio temu pracownikowi.W szczególnych przypadkach Wolontariusze mogą zwrócić się w dalszej kolejności do Dyrektora MZGK w Stary Sączu.

§ 11

Nabór wolontariatu jest prowadzony na bieżąco przez Schronisko, w miarę potrzeb współpracy, poprzez umieszczanie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Schroniska, tj. http://starosadeckieschronisko.pl.tl/pod zakładką schronisko-Wolontariat.

Na zasadach ogólnych możliwe jest również podpisywanie porozumień z wolontariuszami rekomendowanymi przez współpracujące ze Schroniskiem organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 12

Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu oraz komunikaty dla wolontariuszy będą znajdować się na tablicy ogłoszeń w budynku Schroniska.

§ 13

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie:

a/ za pierwsze złamanie zasad regulaminu - upomnienie pisemne,

b/ za drugie złamanie zasad regulaminu - ostateczne upomnienie pisemne,

c/ za trzecie złamanie zasad regulaminu – rozwiązanie umowy świadczenia pracy wolontarystycznej. W przypadku szczególnie rażącego złamania regulaminu zwłaszcza w przypadku działania na szkodę schroniska lub znieważania publicznie pracowników Schroniska, Wolontariuszy lub osób adoptujących oraz podejmowani działań narażających Schronisko na utratę zaufania społecznego dopuszcza się rozwiązanie umowy świadczenia pracy wolontarystycznej w trybie natychmiastowym.

W przypadku podejrzenia złamania zasad określonych w Regulaminie Wolontariatu, Regulaminie Schroniska lub w zawartym Porozumieniu dopuszcza się zawieszenie Porozumienia do czasu wyjaśnienia sprawy. Podczas zawieszenia wolontariuszowi nie wolno przebywać na terenie schroniska i udzielać wypowiedzi dotyczących schroniska w mediach, internecie lub w miejscach publicznych.

 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek