Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

dla kandydatów na Wolontariuszy w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu

 

IMIĘ i NAZWISKO ……………………………………................….....................

Data urodzenia ………..…………

PESEL...........................................................
Nr dowodu osobistego/legitymacji...............................................

Osoba pracująca (miejsce pracy, adres).............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Osoba ucząca się (pełna nazwa i adres szkoły)................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres domowy, telefon, e-mail ……………………………………………….............................................................

.............................……………………………………………….………...........

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do pracy ze zwierzętami? zaznaczyć tak/nie

……………………………………………................................................

Jaki dzień tygodnia i ile godzin tygodniowo możesz poświecić na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt?

………………………………………………………………………………………..........

Dotychczasowe doświadczenie w opiece nad zwierzętami:

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Praca w innych schroniskach (przytuliskach) dla zwierząt: tak/nie

Nazwa schroniska: ….................................................................................................................

Praca w organizacjach społecznych zajmujących się zwierzętami: tak/nie

Nazwa organizacjii: …................................................................................................................

Czynności, które Wolontariusz deklaruje wykonywać w na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starym Sączu (osoby niepełnoletnie od 16. roku życia - za zgodą rodzica / opiekuna) - /zaznaczyć X/:

 

wyprowadzanie na spacery wyznaczonych psów, czesanie wyznaczonych psów i kotów,

pomoc w przygotowywaniu i uczestnictwo w aukcjach i innych imprezach związanych z adopcją bezdomnych zwierząt organizowanych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Starym Sączu, sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt,

mycie naczyń dla zwierząt, różne drobne prace porządkowe,

pomoc w prowadzeniu strony internetowej,

udział w interwencjach związanych ze złym traktowaniem zwierząt na zlecenie i pod nadzorem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starym Sączu,

 

kontrola na zlecenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starym Sączu warunków bytowych zwierząt przekazanych do adopcji,

Dodatkowe umiejętności:

………………………………………………………………………………………………….……………….......................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 922 z późn. zm.)

 

 

 

………………………………….……..

Podpis Data

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, ul. Krakowska 26, 33 – 340 Stary Sącz.

Podanie nieprawdziwych informacji będzie skutkowało odrzuceniem kandydata lub rozwiązaniem umowy o wolontariat.

Osoba niepełnoletnia wraz z Formularzem zgłoszeniowym składa obowiązkowo zezwolenie wyrażające zgodę na odbywanie wolontariatu podpisane przez obojga rodziców/opiekunów.

 

 

 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek