Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Regulamin Schroniska

 

Stary Sącz 03.01.2019 r.

Regulamin Gminnego Schroniska – Ośrodka Adopcyjnego
dla Zwierząt w Starym Sączu.


§ 1
1.
Przedmiotem działalności Schroniska dla Zwierząt w Starym Sączu zwanego dalej Schroniskiem jest realizacja podstawowych zadań statutowych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu określonych w załączniku nr 1 do uchwaly nr XXIV/235/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą: „Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu”. 2. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657).

§ 2 Zadania realizowane przez Schronisko: 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stary Sącz.
2. Przyjmowanie do Schroniska bezdomnych zwierząt.
3. Prowadzenie kwarantanny dla zwierząt przybyłych do Schroniska.
4. Przetrzymywanie, leczenie i pielęgnacja zwierząt przebywających w Schronisku.
5. Wykonywanie specjalistycznych działań w zakresie: ochrony zwierząt, zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym zabiegów kastracji i sterylizacji. Zadania te będą wykonywane przez lekarza weterynarii.

§ 3 1. Do Schroniska przyjmowane są tylko zwierzęta bezdomne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).
2. Pracownicy MZGK w Starym Saczu wykonujący prace przy obsłudze Schroniska dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku.

§ 4 Do Schroniska przyjmowane są wyłapane przez pracowników MZGK w Starym Sączu bezdomne zwierzęta z terenu wyznaczonego administracyjnymi granicami Gminy Stary Sącz a także w przypadku posiadania wolnych miejsc zwierzęta pochodzące z terenów tych gmin, z którymi Schronisko posiada aktualną umowę na warunkach określonych w umowie.
2. Zwierzęta mogą być przyjmowane do Schroniska tylko przez upoważnionych pracowników. 3. Po przybyciu do schroniska zwierzę zostanie przebadane przez lekarza weterynarii, który podczas badania sprawdzi, czy nie posiada ono identyfikatora elektronicznego. W przypadku jego braku zwierzę zostanie zaczipowane i zarejestrowane w bazie danych.
4. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są rejestrowane w wykazie, w którym zawarte są dane dotyczące zwierzęcia, w szczególności:
a/ opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść i oznakowanie; b/ data przyjęcia do Schroniska oraz dane podmiotu przekazującego zwierzę do Schroniska; c/ dane dotyczące kwarantanny; d/ dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych; e/ datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę; f/ datę śmierci z podaniem jej przyczyny. 5. Po przybyciu do Schroniska zwierzę powinno zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz poddane innym niezbędnym zabiegom weterynaryjnym o zakresie których zdecyduje lekarz weterynarii.

§ 5
1
. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę trafia na 14 - dniową kwarantannę w celu ochrony przed zarażeniem chorobą zakaźną pozostałych zdrowych zwierząt przetrzymywanych w Schronisku.
2
. Zgodnie z przywołaną zasadą humanitarnego traktowania zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe - boksy i inne pomieszczenia , w których przebywają, powinny być codziennie sprzątane, zwierzęta powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń oraz zapewnioną ciągłą opiekę weterynaryjną.
3
. Karmienie odbywa się na zasadach określonych w osobnych wytycznych dyrektora MZGK.

§ 6 Schronisko może prowadzić usługi hotelarskie polegające na czasowym odpłatnym zapewnieniu opieki zwierzętom na następujących zasadach: 1. Jeżeli nie ma przeciwskazań zdrowotnych zwierzęta przyjmowane do hotelu muszą być zaczipowane oraz zaszczepione przeciw wściekliźnie z wyjątkiem szczeniaków, które powinny być zaszczepione na psie choroby zakaźne. 2. Wszystkie zwierzęta przyjmowane do hotelu będą ewidencjonowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. 3. Prowadzący schronisko może odmówić przyjęcia zwierzęcia do hotelu bez podania przyczyny. 4. Stawki opłat za usługi świadczone przez Schronisko w tym za usługi hotelowe określa Burmistrz Starego Sącza w formie zarządzenia. § 7

1. Na terenie Schroniska osobom postronnym zabrania się w szczególności:

- wstępu na teren Schroniska oraz zbliżania się do zwierząt bez asysty lub zezwolenia pracownika

MZGK,

- otwierania furtek wybiegów, bez wcześniejszego uzgodnienia z pracownikiem MZGK,

- karmienia zwierząt bez zezwolenia pracownika MZGK.

2. Powyższe zakazy dotyczą także wolontariuszy, którzy mogą przebywać na terenie schroniska wyłącznie za zezwoleniem pracownika MZGK w uzgodnionym wcześniej terminie.

3. W Schronisku mogą pracować tylko wolontariusze, którzy otrzymali zgodę dyrektora MZGK.

4. Godziny udostępnienia schroniska dla wolontariuszy określa dyrektor MZGK.

5. Wolontariusze mogą wyprowadzać psy poza teren ogrodzonego wybiegu wyłącznie na smyczy po uzyskaniu zezwolenia pracownika MZGK.

6. Wolontariusze zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydanych przez Dyrektora lub kierownika działu komunalnego MZGK umieszczonych na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na terenie schroniska.

7. Wolontariusze mogą wypuszczać zwierzęta na wybieg po uzyskaniu zgody pracownika MZGK z uwzględnieniem szczegółowych zaleceń umieszczonych na tablicy ogłoszeń. Zabrania się wypuszczania na wybieg psów wykazujących agresję jednocześnie z innymi zwierzętami.

8. Psy będące w okresie kwarantanny oraz zwierzęta chore nie mogą kontaktować się z pozostałymi zwierzętami.

9. Celem zachowania właściwego poziomu higieny odchody pozostawione przez psy na wybiegu należy po zamknięciu zwierząt w kojcach uprzątnąć do wskazanego przez pracownika MZGK pojemnika.

§ 8

 

Zasady wydawania zwierząt: 1. Zwierzęta wydaje się ze Schroniska osobom innym niż zdeklarowany właściciel po upływie 14 - dniowej kwarantanny.
2. Zwierzęta wydaje się wraz z książeczką zdrowia zawierającą opis zwierzęcia oraz zabiegi weterynaryjne, które były wykonywane w trakcie jego pobytu w schronisku, po podpisaniu przez osobę odbierającą umowy adopcyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Zwierzęta mogą być wydawane tylko przez upoważnionych pracowników MZGK.
4. Nie wydaje się zwierząt:
a/ osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
b/ osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. c/ osobom, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków zwierzęciu, np. osobom podejrzanym o handel zwierzętami, którym wcześniej odebrano zwierzę z powodu znęcania się nad nim oraz tym, którzy nie posiadają odpowiednich środków finansowych i lokalowych.
5. Nie wydaje się zwierząt, których stan zdrowia nie pozwala na adopcję, szczennych suk oraz szczeniąt przed ukończeniem 6 tygodnia życia, z wyjątkiem przypadków zgłoszenia się ich dotychczasowego właściciela.

6. Regulamin wchodzi wżycie z dniem podpisania. Traci moc Regulamin Gminnego Schroniska – Ośrodka Adopcyjnego dla Zwierząt w Starym Sączu z dnia 08.01.2018 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Schroniska w Starym Sączu

UMOWA ADOPCYJNA PSA

Zawarta w dniu: ........................................

pomiędzy Gminnym Schroniskiem – Ośrodkiem Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu reprezentowanym przez: …...............................................................................................................

a osobą adoptującą : …...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Umowa dotyczy adopcji psa o tymczasowym imieniu: ............................

Wiek: .....................................

Płeć: ..................................................

Rasa: ........................................

Umaszczenie: ..................................

Znaki szczególne: .................................

Kastrowany / sterylizowana: ...................

Kwarantanna od …........................ do …...............................

Warunki umowy:

1. Adoptujący zobowiązuje się, że nie odda ani nie sprzeda psa osobom trzecim.

2. Osoba adoptująca psa zobowiązuje się :

- traktować psa zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,

- powiadomić Gminne Schronisko w Starym Sączu o zaginięciu lub śmierci zwierzęcia,

- zapewnić zwierzęciu odpowiednie wyżywienie, czystą wodę i ciepłe schronienie,

- zapewnić wystarczającą ilość spacerów i wybiegu,

- nie trzymać psa w boksie, z którego nigdy nie będzie wypuszczany,

- zapewnić psu opiekę weterynaryjną w razie choroby, a także regularne szczepienia ochronne i odrobaczanie zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.

3. Osoba adoptująca musi posiadać wyposażenie niezbędne dla psa: obrożę (szelki), smycz, legowisko do spania, miski, pokarm.

4. Osoby upoważnione przez Gminne Schronisko w Starym Sączu mają prawo skontrolowania, w jakich warunkach zwierzę przebywa (wizyty u adoptującego).

W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, przedstawiciele Schroniska zobowiązani są do natychmiastowego odebrania zwierzęcia i anulowania umowy adopcyjnej.

5. W przypadku zachorowania zwierzęcia w okresie 7 dni od daty przekazania do adopcji koszty jego leczenia poniesie Gminne Schronisko w Starym Sączu (wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu)
Załącznik:

  1. Książeczka zdrowia psa.

 

 

.................................................. …................................................

Przedstawiciel Schroniska Podpis osoby adoptującej psa

Na podstwaie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. Ust z 1997 roku nr 133 poz. 883 z póź. zm.) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26, w celu realizachji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 z póź. zm.).

Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że udzielono mi wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia psa....................................................

Podpis osoby adoptującej psa

 


Twórca strony: Patrycja Pieniążek
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja