Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Porozumienie wolontariusza

                                                

POROZUMIENIE WOLONTARIUSZA NR...............

Zawarte dnia …...................................... r. w Starym Sączu pomiędzy Gminą Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25, 33 – 340 Stary Sącz NIP 7341009655 - Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, Stary Sącz, ul. Krakowska 26 działającym w zakresie niniejszej Umowy jako jednostka organizacyjna Gminy Stary Sącz, reprezentowanym przez mgr Ryszarda Niejadlika – Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, działającego z upoważnienia Burmistrza Starego Sącza na podstawie Zarządzenia Nr 142/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. z póź. zm. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Zakładu mgr Moniki Gabryś, zwanym dalej Korzystającym a …........................................ zam...........................................................................,

tel. …........................................zwanym dalej Wolontariuszem

§1

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz.U. z 2018 r. poz. 450,ze zm.).

 

§2

Korzystający zobowiązuje się:

1) na bieżąco informować Wolontariusza o obowiązujących w Schronisku zasadach pracy
w szczególności o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami;

2) zapewnić Wolontariuszowi na dotyczących pracowników Korzystającego zasadach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń;

3) zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wolontariusza, który wykonuje świadczenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia niniejszego porozumienia;

4) pokrywać koszty podróży służbowych i diet.

§3

Wolontariusz zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących w Schronisku: Regulaminu Schroniska oraz Regulaminu Wolontariatu w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu.

2. Wykonywania świadczonej nieodpłatnie, dobrowolnie pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń i uwag pracowników Schroniska nadzorujących wolontariuszy, zgodnie
z treścią Regulaminu Wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt;

3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego.

4. Przebywania tylko w pomieszczeniach udostępnionych dla wolontariuszy.

§4

1)Wszystkie informacje dotyczące zasad działania schroniska uzyskane podczas świadczenia pracy podlegają tajemnicy służbowej, do przestrzegania której Wolontariusz jest bezwzględnie zobowiązany.

2)Wolontariusz jest zobowiązany do dbania o dobry wizerunek Schroniska.

§5

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia, w następującym zakresie:

1. Wyprowadzanie psów na spacer.

2. Resocjalizacja i socjalizacja psów.

3. Sprzątanie boksów i wybiegu.

4. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych przy psach.

5. Pomoc przy prowadzeniu strony internetowej Schroniska.

6. Pomoc i uczestnictwo w organizowanych przez Schronisko imprezach promujących adopcję zwierząt

7. Przeprowadzenie wizyt przed i po adopcyjnych za zgodą i upoważnieniem Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu mających na celu weryfikację warunków
w jakich przebywa adoptowane zwierzę
. Po dokonaniu kontroli, wolontariusz składa pisemny raport z jej przeprowadzenia.

8. Pomoc lub/i organizowanie zbiórek żywności oraz rzeczy potrzebnych Schronisku (koców, smyczy, misek itp.).

9. Ewentualne dokarmianie zwierząt za zgodą pracowników MZGK.

§6

Wolontariusz będzie świadczył pracę w uzgodnionym pomiędzy stronami porozumienia czasie.

§7

Wszelka działalność prowadzona poza schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i zgodą Korzystającego.

§8

Wolontariusz nie może zaciągać zobowiązań w tym finansowych i innych na rzecz oraz w imieniu schroniska.

§9

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas od ….................. r. do .................... r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Korzystający może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku:

- nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Wolontariatu i Regulaminu Schroniska,

- niestosowania się do poleceń pracowników schroniska,

- naruszenia zasad pracy,

- powodowania dezorganizacji pracy,

- zakłócania porządku pracy,

- działania na szkodę Korzystającego lub zwierząt znajdujących się w schronisku,

- niewykonywania zleconych czynności wynikających z regulaminu,

- utraty zaufania dyrektora MZGK,

- niepodejmowania świadczenia pracy na rzecz schroniska przez okres 1 miesięca.

                                                                                        §10

W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub niniejszym Porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Spory wynikłe ze stosowania umowy rozstrzyga Sąd powszechny w trybie postępowania cywilnego.

§13

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


2. Wolontariusz może w każdym czasie domagać się wydania przez Korzystającego pisemnego zaświadczenia

o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza. Zaświadczenie to powinno zawierać informację o zakresie

wykonywanych świadczeń..................................................                                                      …..................................................

                Korzystający                                                                                  Wolontariusz

                                                           …............................................

                                                 Kontrasygnata Głównego Księgowego

 

Twórca strony: Patrycja Pieniążek