Gminne Schronisko – Ośrodek Adopcyjny dla Zwierząt
w Starym Sączu.

Oświadczenie wolontariusza

 

                            Stary Sącz...........................

 

 

 

OŚWIADCZENIE WOLONTARIUSZA

 

 

 

1.      Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i obowiązkach.

2.      Oświadczam, że zostałem poinformowany o  ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaną w schronisku pracą.

3.      Oświadczam, że zostałem przeszkolony  z zakresu BHP z uwzględnieniem specyfiki pracy, której zakres określa Porozumienie Wolontariusza.

4.      Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do pracy ze zwierzętami.

5.      Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wolontariatu w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym Dla Zwierząt w Starym Sączu, oraz z Zasadami Postępowania ze Zwierzętami w Gminnym Schronisku – Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Starym Sączu (Regulamin dla Pracowników) i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

                                                                                    …...............................................

                                                                                                    Podpis Wolontariusza

Twórca strony: Patrycja Pieniążek